1. תחום קטגוריית המונחים המוגדרת ללקוח, על משתמשיו, תהיה בהתאם לסוג הרישיון, כמפורט בהגדרת הרישיון בהצעה זו לעיל, לרבות בקשר עם רמת האבטחה שיבחר הלקוח [כניסה עם סיסמא או אימות דו שלבי]. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי לצרכי אכיפת סעיף זה השימוש במערכת מנוטר על ידי Buzzilla והוא מוותר על כל טענה, לרבות בנוגע לפרטיותו, ביחס לניטור כאמור.
  2. Buzzilla מעניקה בזאת ללקוח, רישיון אישי בתשלום, שהינו בלעדי, ואשר אינו ניתן להעברה ו/או הסבה ו/או המחאה (לרבות מתן האפשרות לעבוד בשיתוף זמן או להחכיר או להעניק רישיון משנה) ו/או שימוש שלא על ידי הלקוח בלבד, לשימוש בתוכנה. סוג הרישיון יהיה כמפורט בהצעה זו. אין להעתיק, להפיץ, לבצע "הנדסה חוזרת" או לעשות כל שינוי בתוכנה.
  3. מובהר בזאת כי כל מנוי המוענק על פי הצעה זו הינו אישי והוא מיועד למשתמש אחד בלבד אצל הלקוח. הלקוח מתחייב שלא לאפשר לאף גורם אחר מעבר למשתמש שעבורו הוגדר המנוי לרישיון, לעשות שימוש כלשהו בתוכנה או במערכת.
  4. כל זכויות היוצרים בתוכנה, במערכת, ביישומים, בקודים, בקבצים הגראפיים ובסימני המסחר הינם של Buzzilla בלבד. מובהר ללקוח כי הרישיון מקנה לו זכות המוגבלת לשימוש בתוכנה לצרכיו הפנימיים בלבד, ואין בהתקשרות זו משום כל הענקת זכות כלשהי ללקוח בתוכנה או בקניין הרוחני שלה מעבר לזכות השימוש הנ"ל. הלקוח לא יעשה כל שימוש בתוכנה לטובת צד ג' אחר ובכלל זאת לטובת לקוחותיו, ספקיו, חברת אם, בת או אחיות, בעלי מניות, בעלי שליטה או כל גורם אחר. מובהר בזאת כי חל איסור מוחלט להעביר ו/או לחשוף כל צד שלישי לתוצרי המערכת לצורכי מחקר או ניתוח. בכלל זה חל איסור מוחלט על הלקוח להעביר, להשכיר או למכור את הרישיון ו/או הזכויות הנובעות הימנו לאחר.
  5. תוצרי הלקוח שימסרו ו/או יוצגו לצד ג' ואשר מבוססים על תוצרי המערכת יישאו תמיד אזכור בולט של לוגו "powered by Buzzilla", שיסופק ללקוח על ידי החברה. הלקוח מתחייב לא לגרום לכך שאזכור כאמור יוסר, יימחק או יושמט.
  6. מובהר בזאת כי Buzzilla לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים ברשת והמאותרים ו/או מעובדים על ידי התוכנה וכי לא תהיה לה כל אחריות לטיב התכנים, אמיתותם, זכויות היוצרים בהם או לכל פרסום או מידע שגוי או פוגע המופץ ברשת. כן מובהר בזאת כי Buzzilla לא תהיה אחראית לכל שיבוש בקריאת המידע ואיתורו הנובע מתקלות הקשורות לצדדים שלישיים ובכלל זאת תקלות באתרי החיפוש, תקלות ברשת או כל תקלת תקשורת או אחרת אשר אינה בשליטתה. כן מובהר כי Buzzilla לא תהיה אחראית למידע המסופק על ידי התוכנה ולא תהיה לה אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא שיגרם ללקוח עקב השימוש בתוכנה. בנוסף, מובהר כי Buzzilla אינה אחראית לתגובות שיתקבלו ברשת בעקבות ההשתתפות בשיחה ולא תהיה לה אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שיגרם ללקוח עקב ההשתתפות בדיונים.
  7. כל צד ישמור בסודיות ולא יגלה למאן דהוא ידע, מידע או סודות מקצועיים מכל מין וסוג, שנודעו או שייוודעו לו, בקשר עם הצד האחר, לרבות תנאי עסקה זו.
  8. הצעה זו ממצה את כל המוסכם בין הצדדים בקשר לזכות השימוש בתוכנה ע"י הלקוח ולמתן השירותים כמפורט בו, ועם חתימתה בטלים ומבוטלים כל סיכום, הבטחה, התחייבות, מצג או הסכם קודם שנעשו בין הצדדים בקשר לזכות השימוש בתוכנה ע"י הלקוח, ככל שנעשו כאלה בין הצדדים. כל תיקון, שינוי או תוספת יהיו תקפים רק אם יעשו בכתב וייחתמו על ידי 2 הצדדים.  מקום השיפוט הייחודי בכל הנוגע והקשור להצעה זו יהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.
  9. כל הפרה של הוראות תנאי התקשרות אלו ובפרט סעיפים 2-4 לעיל זה תהווה הפרה יסודית של תנאי ההתקשרות אשר תזכה את באזילה בציפוי כספי בגובה העלות השנתית של הרישיון כפי שזאת קבועה במחירון באזילה במועד ההפרה, וזאת ללא צורך בהוכחת נזק וזאת בנוסף לכל סעד אחר ומבלי לגרוע מזכותה של באזילה לכל סעד אחר על פי כל דין לרבות צו מניעה.
  10. אף צד מהצדדים לא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה ללא הסכמת משנהו מראש ובכתב וזאת למעט לצדדים קשורים ו/או במסגרת מכירת כל או רוב מניותיו ו/או פעילותו של הצד המסב ו/או המעביר.